ระดับการปกป้องข้อมูลแบบใหม่

หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (The European General Data Protection Regulation (GDPR)) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หลังจากช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านพ้นไปสองปี กฎระเบียบดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นกับบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปกป้องข้อมูลดีขึ้นและกำหนดบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ในฐานะที่เป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจในเยอรมัน DACHSER จึงต้องทำหน้าที่ตามกฎ GDPR และทำในระดับโลก เพราะกฎระเบียบใหม่นี้จะใช้กับข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรปที่กระจายอยู่ทั่วโลก

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล: DACHSER จะส่งจดหมายข่าวเมื่อได้รับความยินยอมอย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (The European General Data Protection Regulation (GDPR)) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หลังจากช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านพ้นไปสองปี กฎระเบียบดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นกับบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปกป้องข้อมูลดีขึ้นและกำหนดบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ในฐานะที่เป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจในเยอรมัน DACHSER จึงต้องทำหน้าที่ตามกฎ GDPR และทำในระดับโลก เพราะกฎระเบียบใหม่นี้จะใช้กับข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรปที่กระจายอยู่ทั่วโลก

GDPR

ทุกบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR หากเป็นกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามบริษัท ซึ่งเรียกว่าการประมวลผลตามคำสั่ง บริษัทที่ให้สัญญา (ผู้ควบคุม) และบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผล) มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR นอกจากนี้ จะต้องมีข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลด้วย

DACHSER รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นที่ใช้ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกฎหมายที่บังคับใช้นี้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงในการประมวลขัอมูล

การปกป้องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญของเราเสมอ แม้แต่ก่อนที่ GDPR จะมีผลบังคับใช้ DACHSER ก็ได้เตรียมการอย่างเข้มข้นเพื่อให้พร้อมในแง่ของเทคโนโลยีและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเตรียมใช้กับกฎระเบียบ GDPR ใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำมาใช้เพื่อประมวลผลคำสั่งขอ เมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น ทั้งข้อมูลพิเศษหรือการเสนอให้ เรายังจำเป็นต้องได้รับความยินยอมด้วยก่อนที่จะส่งจดหมายข่าว DACHSER ให้กับคุณในอนาคต ซึ่งเรียกกันว่า double-opt-in process โดยผู้รับทุกคนต้องยืนยันในสองขั้นตอน หากต้องการรับข้อมูลต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของ DACHSER โปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ทางออนไลน์